OMEP Česká republika


Předškolní vzdělávání v teorii a praxi. Konference 11. a 12.11.2014, Brno

15.09.2014 14:31Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

ve spolupráci

s Komisji Edukacji Narodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,

s Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity v Prešově

a Jihomoravským krajským úřadem

vás zve na mezinárodní vědeckou konferenci


Předškolní vzdělávání v teorii a praxi


Jaká je současná situace v České republice a zahraniční východiska pro vzdělávání u nás?


Konference se koná pod záštitou děkana PdF MU,

doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.,

a náměstka hejtmana Jihomoravského krajského úřadu,

Ing. Stanislava Juránka.


Termín konání: 11. a 12. listopadu 2014


Cíl konference:

Prezentovat výsledky výzkumů z oblasti českého předškolního vzdělávání a porovnat je s obdobnými výsledky ze zahraničí. Zvláštní pozornost bude věnována přípravnému vzdělávání učitelů mateřských škol v návaznosti na současné trendy v předškolním vzdělávání. Konference je určena akademickým pracovníkům, vzdělavatelům učitelů mateřských škol, učitelům mateřských škol a širší odborné veřejnosti.


Jazyk konference:

čeština, angličtina, slovenština, polštinaVědecký výbor konference


prof. Božena Muchacka

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.,

prof. PhDr. Milada Rabušicová, PhD.

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.


Organizační výbor konference


Mgr. Veronika Rodriguezová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lucie Grůzová

Mgr. Markéta Švrčková Nedevová


Prosíme o zaslání vašich příspěvků do 31. 8. 2014.


Příspěvky budou zpracovány do sborníku v podobě CD, které dostane každý účastník konferen-ce společně s konferenčními materiály. Z vybraných příspěvků bude po konferenci sestavená recenzovaná odborná publikace, která shrne vědecký přínos setkání. Výběr příspěvků posoudí vědečtí garanti konference.


Konferenční poplatek


Konferenční poplatek činí 1.500,- Kč.

Bližší informace k zaplacení poplatku a k organizačním záležitostem konference

naleznete na internetových stránkách:

https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/predskol_vzdel/


 


P ř e d b ě ž n ý  p r o g r a m


11. listopadu

9.30 - 10.00 Prezence účastníků

10.00 - 11.00 Zahájení konference, přivítání účastníků

11.00 - 12.30 Hlavní referáty


prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (nezávislý expert):


Trendy vědeckého zkoumání edukace dětí předškolního věku (Situace v zahraničí a výhodiska pro ČR)


prof. PhDr. Milada Rabušicová PhD. (FF MU Brno):


Argumenty pro rozvoj a podporu předšolního vzdělávání v Evropě


PhDr. Irena Borkovcová (zástupce ČR v OECD):


Kvalita předšolního vzdělávání z pohledu OECD


12.30 - 13.30 Oběd

13.30 - 15.00 Hlavní referáty


doc. PhDr. Eva Šmelová Ph.D. (PdF UP Olomouc):


O pohádkáh trochu jinak


Moragh Randall, M.A. (The International School of the Gothenburg Region ve Švédsku):


Přítupy ke vzdělávání v raném děství- hra a uční v předšolním věku (Approaches to early childhood education- a look into play and learning in pre-school settings)


PaedDr. Monika Miňová PhD. (PdF Prešov):


Předšolní vzdělávání ve Slovensku


15.00 - 15.30 Přestávka, občerstvení

15.30 - 17.00 Referáty v sekcích

19.00 Společenský večer


12. listopadu

9.00 - 10.30 Příklady dobré praxe

10.30 - 11.00 Přstáka, občrstvení

11.00 - 13.00 Kulatý stůl, závěry konference


___________________________________________________________________

  
Přihláška na konferenci


Předškolní vzdělávání v teorii a praxi


Jaká je situace v České republice a čím se
můžeme inspirovat ze zahraničí?


Termín konání: 11. a 12. listopadu 2014

Jméno, příjmení, tituly:

Adresa pracoviště:

Telefon:

E-mail:


Odešlete na mail rodriguezova@ped.muni.cz

______________________________________________________________


—————

Zpět