OMEP Česká republika


Světový projekt OMEP 2013 – 2014: Rovností k udržitelnému rozvoji (včetně přihlášky)

15.11.2013 09:31

Světový projekt OMEP 2013 – 2014

 

Rovností k udržitelnému rozvoji

 

OMEP pracuje s rozvojovými projekty o výchově pro udržitelný rozvoj od roku 2010. První projekt byl založen na rozhovorech s dětmi nad obrázkem dětí, které čistí zeměkouli (logo Světové konference OMEP v roce 2010 v Goteborgu). Další fáze byla zaměřena na práci s tématem udržitelného rozvoje v praxi mateřských škol a jiných zařízení pro předškolní děti.

Vodítkem pro návrhy a realizace konkrétních projektů bylo tzv. 7R (respektuj, reflektuj, znovu přemýšlej, znovu použij, redukuj, recykluj a redistribuuj). Třetí projektová fáze byla věnována mezigeneračnímu dialogu o udržitelném rozvoji, do něhož byly zapojeny tři generace. Další projekt nazvaný WASH from the Start se věnuje snaze usnadnit přístup k vodě, k hygienickým zařízením a hygieně. Poslední projekt vytvářel nástroje pro posuzování a hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v předškolní oblasti.

Nyní vyhlašovaný projekt, k jehož účasti vás zveme, je nazván Rovností k udržitelnému rozvoji.

V nedávném výzkumu, v němž byla dotazována ministerstva školství a ministerstva životního prostředí a udržitelného rozvoje v 97 členských zemích Organizace spojených národů, byla jako hlavní priorita, na niž by se měl zaměřit udržitelný rozvoj, identifikována chudoba. Výzkum byl uskutečněn v rámci Dekády výchovy pro udržitelný rozvoj vyhlášené OSN a tato priorita byla vybrána před jinými oblastmi, jako je změna klimatu či zemědělství a zajištění výživy. Když byla jednotlivá ministerstva školství dále dotazována na priority v oblasti vzdělávání, za nejdůležitější bylo označeno předškolní vzdělávání a péče a vzdělávání učitelů, a to před oblastmi, jako je vysoké školství.

Žijeme ve světě s velkými nerovnostmi a současně víme, že to nemůže pokračovat, pokud chceme nadále udržitelný svět a společnost. Rovnost je jedna z klíčových výzev pro dosažení udržitelnosti světa a společnosti. Existuje velké množství studií ukazujících přínosy rovných příležitostí pro dívky a chlapce, v posledních letech jsme se také poučili o potenciálu předškolní výchovy a péče v překonávání různých znevýhodnění jak pro individuální dítě, tak pro společnost. Ekonomové a politici si stále více uvědomují tragické plýtvání lidským kapitálem. Také silně vnímáme potřebu většího úsilí o transformování politických aspirací Úmluvy o právech dítěte v konkrétní realitu. Z Úmluvy o právech dítěte vyplývá potřeba takových aktivit, které zajistí, aby žádné dítě nebylo znevýhodněno kvůli:

nedostatku ochrany před všemi formami diskriminace (články 2, 30)

nedostatečné zdravotní péči a výživě (články 6, 24)

zneužívání a odmítání (články 19, 34, 36, 37, 38, 39)

nevyhovující výchově a vzdělávání, možnostem hry a rozvoje (články 23, 28, 29, 31)

nedostatečné péči a ochraně (články 20, 21, 22, 25, 26, 33)

ekonomickému vykořisťování (články 32, 35)

nemožnosti svobodného vyjádření a participace (články 12, 13)

neadekvátní životní úrovni (článek 27).

 

V tomto novém projektu OMEP Rovností k udržitelnému rozvoji chceme povzbudit všechny, kteří pracují v oblasti předškolní výchovy a péče (učitele, pečovatele, výzkumníky, poradce apod.) v jejich praktickém úsilí napomoci dětem vymanit se z některých z těchto znevýhodnění, jimž jsou vystaveny jen proto, že se narodily do chudoby, zneužívání či diskriminace.

Sestavujeme webové stránky, abychom mohli poskytovat zdroje a odkazy na podporu vytváření praktických projektů a na jejich sdílení v podobě dobré praxe. Odkazy na tyto webové stránky (www.ecesustainability.org) budou zveřejněny a také budou uvedeny na stránkách OMEP (www.omep.org.gu.se) v listopadu 2013. Chceme po vás, abyste zasílali zprávy o vašich výsledcích, abychom je mohli rozšiřovat po celém světě. Autoři nejvíce inovativních a úspěšných projektů budou posouzeny nezávislým týmem hodnotitelů a získají grant pokrývající jejich cestovní náklady a registrační poplatek k tomu, aby se mohli účastnit Světové konference OMEP, jež se bude konat červenci 2014 v Corku v Irsku, a prezentovat tam svoje projekty.

Přiložený formulář, jímž se přihlásíte k účasti na Světovém projektu OMEP Rovností k udržitelnému rozvoji a uvedete návrh vašeho projektu, zašlete národnímu koordinátorovi projektu PhDr. Daně Moravcové, Ph.D.,  a to do 15. prosince 2013 na adresu: rimska@ctyrlistek.biz).

Vaše finální zpráva o projektu spolu s revidovaným původním návrhem projektu by měla být odeslána nejpozději do 17. března 2014. Zpráva by měla být v rozsahu maximálně 5 stran (+ obrázky, fotografie) a měla by ukazovat, co bylo v projektu uděláno. Tento výsledek bude základem pro hodnocení. Všichni úspěšní uchazeči o grant budou informováni o výsledku grantové soutěže na konci dubna 2014.

 

Ingrid Pramling Samuelsson

Světová předsedkyně OMEP

________________________________________________________________________________________________________

Světový projekt OMEP 2013 – 2014

Rovností k udržitelnému rozvoji

 

Předběžná přihláška

 

 

Název projektu:

 

Země:

 

Vedoucí projektu:

 

Instituce:

 

Krátké shrnutí návrhu projektu (obsahující krátkodobé a dlouhodobé cíle projektu, aktivity, kterými má být cílů dosaženo, způsoby jakými bude podporována rovnost malých dětí, kdo a kolik dětí se bude na projektu podílet a jaké existují doklady o významu a potřebnosti zvolené oblasti, to vše v rozsahu 200 slov)

 

termíny

Odeslání předběžné přihlášky do 15. prosince 2013 národní koordinátorce projektu PhDr. Daně Moravcové, Ph.D. na adresu rimska@ctyrlistek.biz (přednostně v angličtině)

Odeslání revidované přihlášky a závěrečné projektové zprávy (v rozsahu maximálně 5 stran doplněné o 1 až 5 fotografií pro prezentaci na stránkách OMEP) do 17. března 2014.

 

Další pokyny

Projekty by měly být  navázány na nerovnosti, jejichž příčiny jsou vymezeny v Úmluvě o právech dítěte OSN (viz vyhlášení projektu). Hodnocení projektů bude vycházet z následujících kritérií: (1) využití perspektivy a participace dětí, (2) identifikace vážnosti znevýhodnění, jemuž jsou děti vystaveny, (3) úspěšnost aktivit projektu vedoucích k identifikovanému problému a (4) potenciál pro opakování projektu v některé jiné zemi.

—————

Zpět