OMEP Česká republika


Vyhodnocení konference Respektování dítěte, dne 29. 4. 2013

03.06.2013 08:26

Vyhodnocení konference Respektování dítěte, dne 29. 4. 2013

 

V dubnu 2013 uspořádal Český výbor OMEP konferenci v rámci světového projektu OMEP Předškolní výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj s názvem Respektování dítěte. Konference se konala v DDM, ve Slezské ulici 920/2, v Praze 2 a měla velmi dobrou účast.

Po úvodní informaci o OMEP a světovém projektu vzdělávání pro udržitelný rozvoj, kterou přednesla předsedkyně ČV OMEP, přítomní vyslechli avizované přednášky k danému tématu.

První příspěvek s názvem „Respektujeme hru dětí?“ prezentovala Mgr. Eva Svobodová z Jihočeské univerzity. V příspěvku byly definovány základní pojmy a zákonitosti her, nastíněny možnosti přizpůsobení her věku a zkušenostem dítěte, a položeny otázky k diskuzi: Jsou zákonitosti her v našich mateřských školách respektovány? A je respektován a je respektována potřeba dítěte svobodně si hrát?

Další příspěvek, s názvem Respektovat a být respektován, přednesla PhDr. Lucie Dobešová spolu s Bc. Hanou Čechovou. V presentaci byla nastíněna podstata přístupu R+R v kontextu úkolů při výchově dětí a výchovných stylů. Podrobněji byly rozvedeny základní pilíře tohoto přístupu - mocenský model, učící se mozek a motivace, které zprostředkovávají pochopení významu respektu k potřebám, individualitě a důstojnosti dítěte. Dále se příspěvek věnoval vytváření správných návyků chování u dětí, prevenci a řešení každodenních „krizových“ situací i konfliktů mezi dětmi.

S obsahem přednášky s názvem Mezigenerační dialog, učení a respektování – jeden z pilířů výchovy pro udržitelný rozvoj seznámila přítomné Prof. Milada Rabušicová. Přítomné seznámila se základními a podstatnými tezemi o mezigeneračním dialogu, učení a respektování, které jsou založené na výsledcích výzkumu o mezigeneračním učení v českých rodinách. Na toto téma lze nahlížet také prizmatem výchovy pro udržitelný rozvoj, neboť je součástí jednoho z jejích pilířů, a to sociálního rozvoje dítěte a jeho vztahů s nejbližším okolím. Toto téma se stalo také hlavní myšlenkou třetí fáze světového projektu OMEP (Světová organizace pro předškolní výchovu) o předškolní výchově pro udržitelný rozvoj, jež byla zahájena na podzim roku 2012 a má název „Mezigenerační dialog“. V příspěvku byly prezentovány také hlavní myšlenky, metodologie a první výsledky tohoto mezinárodního projektu.

Jak připravit vzdělávací nabídku s respektem k osobnosti dítěte seznámila přítomné PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Přednáška byla zaměřena na seznámení s přístupy, které je dobré uplatňovat při vzdělávacích činnostech v MŠ tak, aby každé dítě mělo příležitost optimálně se rozvíjet v souladu se svými možnostmi a potřebami.

  1.  Poznávání vzdělávacích potřeb jednotlivých dětí a vyhodnocování jejich projevů - pedagogicko-psychologická diagnostika jako důležitá podmínka individualizace předškolního vzdělávání
  2. Vedení portfolia dítěte
  3. Plánování vzdělávací práce – integrované bloky (témata) jako příležitost skloubení základních požadavků na předškolní vzdělávání

Seznamování dítěte s multikulturní společností. Respektování vývoje dítěte v metodice a didaktice aktivit byl název posledního příspěvku, který přednesl Mgr. Marek Kadlec. Příspěvek vycházel z realizační fáze probíhajícího evropského projektu OMEP: „What is Europe“ spolufinancovaného evropským fondem Comenius. Tento projekt si klade za cíl získání didaktických a metodických zkušeností se seznamováním předškolních dětí s různorodostí evropských kultur. V příspěvku byly prezentovány praktické zkušenosti i metodika tvorby programů pro předškolní děti s problematikou multikulturního světa.

Účastníci byli požádáni, aby konferenci zhodnotili po obsahové a organizační stránce a aby přispěli svými náměty pro konference příští. Dotazníky jsme vyhodnotili a zde je reakce ČV OMEP:

Předsednictvo ČV OMEP je potěšeno skutečností, že většina přednášek byla hodnocena pozitivně a konference splnila očekávání zúčastněných. Těší nás i skutečnost, že konference byla pozitivně hodnocena po stránce organizační. Rovněž děkujeme za náměty na přednášející a témata přednášek do budoucnosti. V rámci orientace OMEP na problematiku udržitelného rozvoje se pokusíme v příštím roce zorganizovat další konferenci, ve které se pokusíme zohlednit získané náměty. Velmi cenné jsou připomínky k prostoru, ve kterém se konference konala. Pokusíme se pro příští společná setkání najít místnost, která bude reprezentativnější a pro účastníky pohodlnější. Budeme rádi, pokud nám pošlete návrhy, kde by se konference mohla konat. Ještě jednou děkujeme za vaši účast a připomínky.

Pro ty, kteří se konference nemohli zúčastnit sdělujeme, že konference se stejným názvem a obsahem se uskuteční 13.11.2013 v Brně. Bližší informace budou včas zveřejněny v odborných časopisech a na adrese www.omep.cz.

Zpracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

(Předsedkyně ČV OMEP)

—————

Zpět