OMEP Česká republika


ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ 31. 3. 2017

07.04.2017 14:27

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE KONANÉ 31. 3. 2017

 

  1. Hodnocení činností OMEP podle plánu činností za rok 2016 přednesla předsedkyně ČV OMEP Dana Moravcová. Podrobněji je uvedena ve Výroční zprávě o činnosti OMEP za rok 2016.

·         Spolupráce s MŠMT (např. kulatý stůl k problematice kvalifikace učitelek mateřských škol, poradní sbor).

·         Od prosince 2014 má ČV OMEP své zastoupení ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády. Předsedkyně se pravidelně zúčastňuje jednání Výboru.

·         Členská základna se rozrostla opět o další členy.

·         17.2.2016 se v Brně na půdě pedagogické fakulty uskutečnila 5. konference, kterou pořádal ČV OMEP, s názvem Zdravý životní styl předškolních dětí, které se účastnilo 66 účastníků. Konference byla účastníky velmi pozitivně hodnocena.

·         V souvislosti se změnou názvu organizace a právní formy, došlo k zániku původního účtu u ČSOB, jako neexistující organizace. V průběhu července a srpna byl založen nový účet.

·         Došlo k úpravě webových stránek.

·         1.dubna 2016 se uskutečnila  v Muzeu JAK členská schůze, které se účastnilo 28 členů a hostů. V rámci členské schůze byli členové, po třech letech, vyzváni k hodnocení činnosti OMEP. Hodnocení bylo velmi pozitivní (zveřejněno na stránkách www.omep.cz), ale návratnost vyplněných dotazníků byla nízká.

·         Spolupráce s univerzitou v Plymouthu, Velká Británie.

·         Pravidelné setkávání předsednictva ČV OMEP 4 x do roka - intenzivní příprava WA a mezinárodní konference v roce 2018 (zajištění ubytování a jednání WA v hotelu Olympik, pronájem Karolina na zahájení konference a místo pro konání banketu v Chatteau St. Havel, konání konference v hotelu Clarion, záštita paní ministryně, primátorky, rektora UK a starosty Prahy 8, příprava programu konference).

·         Účast na evropském regionálním setkání OMEP ve Velké Británii v Canterbury.  

·         Účast na světovém shromáždění a mezinárodní konferenci v Soulu v Jižní Korea, kde přednesla předsedkyně ČV OMEP pozvání na světové shromáždění a mezinárodní konferenci k 70. výročí založení OMEP, která se bude v roce 2018 konat v Praze.

·         Účast na konferenci OMEP Slovensko.

 

 

2.      Výroční zprávu o hospodaření ČV OMEP za rok 2016 přednesla Jana Vaníčková.

3.      Zprávu revizní komise, která neshledala žádné nedostatky, přednesla Jarmila Břízová.

4.      Plán činností pro rok 2017 přednesla předsedkyně ČV OMEP Dana Moravcová:

·         Intenzivní příprava světového shromáždění a konference OMEP v červnu 2018 v Praze.

·         Vyhlášení Dne mateřských škol v roce 2018 (17.1.1869 první mateřská škola U svatého Jakuba v Praze).

·         Výstavba nových webových stránek.

·         Pokračování ve spolupráci s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.

·         Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání.

·         Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.

·         Nadále udržet členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.

·         Pokračovat v reprezentaci OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání.

·         Dále aktivizovat členskou základnu, získat nové členy z řad mladších učitelek a učitelů, zlepšovat komunikaci se členy a veřejností prostřednictvím našich webových stránek.

5.      Plánovaná podpora pro mateřské školy byla představena Miladou Rabušicovou. Jde o ratingové škály, které připravila světová OMEP a které prof. Rabušicová přeložila do českého jazyka. Tyto škály umožní mateřským školám vyhodnotit, jak podporují udržitelný rozvoj ve svých mateřských školách a na základě zjištění jim mohou pomoci zavést takové aktivity a připravit takové podmínky, které k udržitelnému rozvoji přispějí.

6.      Diskuze

-          Návrh na změnu názvu Českého výboru OMEP na OMEP Česká republika

-          Návrh na zařazení návštěvy SPgŠ v průběhu konání světového shromáždění OMEP v roce 2018

-          Otevřít na webových stránkách ČV OMEP diskuzi k tématu světové konference v roce 2018

7.      Usnesení členské schůze:

      Členská schůze schválila:

-          Výroční zprávu o činnosti OMEP za rok 2016

-          Výroční zprávu o hospodaření OMEP za rok 2016

-          Zprávu revizní komise za rok 2016

-          Plán činnosti pro rok 2017

-          Změnu názvu Českého výboru OMEP na OMEP Česká republika

-          Začátek funkčního období předsedy od 1.1. následujícího roku pozvolení

    

 Členská schůze bere na vědomí:

-          Návrh na zařazení návštěvy SPgŠ v průběhu konání světového shromáždění OMEP v roce 2018

-          Otevřít na webových stránkách ČV OMEP diskuzi k tématu světové konference v roce 2018


 

Zapsala: Zora Syslová

—————

Zpět