OMEP Česká republika


ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ZE DNE 27.3.2015

01.05.2015 16:12

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

 

Zápis z výroční členské schůze ze dne 27.3.2015

 

Přítomni: viz prezenční listina

Hosté: Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová, MŠMT

Philip Selbie z Univerzity Plymouth

Bc. Hana Splavcová, NÚV

 

Úvodní slovo, zhodnocení aktivit ČV OMEP za rok 2014 – PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

-          předsedkyně přivítala hosty a všechny přítomné, omluvila další pozvané hosty, členy výboru (prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. a Ivanu Švejcarovou)

-          poděkovala ředitelkám mateřských škol a učitelkám těchto škol za přijetí anglických studentek pedagogiky (Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Mateřská škola U Nových mlýnů, MŠ Blatenská a Mateřská škola  Revoluční)

 

Přednesení a schválení  výroční zprávy za rok 2014 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – viz příloha

- zpráva schválena všemi hlasy

 

Přednesení a schválení hospodaření za rok 2014

Mgr. Jana Vaníčková -  k nahlédnutí u pokladní v mateřské škole

      - zpráva schválena všemi hlasy

 

Přednesení a schválení zprávy revizní komise za rok 2014

Mgr. Jaromíra Pavlíčková

- zpráva schválena všemi hlasy

 

Přednesení a schválení plánu činnosti pro rok 2015                         

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

- zpráva schválena všemi hlasy

 

Schválení aktualizovaných stanov dle NOZ

- zpráva schválena všemi hlasy

 

Informace z MŠMT -  Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová

Mgr. Jaroslava Vatalová seznámila přítomné s změnami v novele Školského zákona a s chystanými úpravami ŠZ v souvislosti se zavedením povinného ročníku rok před nástupem do základní škol- změna § 34 šk. zákona  - nyní v připomínkovém řízení, nutno vyřešit klíčové otázky se zavedením povinného ročníku –účinnost od 1.9.2017.

 

Podmínky vzdělávání dvouletých dětí -Bc. Hana Splavcová, NÚV

Bc. Hana Splavcová informovala o počtu dvouletých dětí, které navštěvují již v současnosti  mateřské školy. Tento počet je, vzhledem k tomu, že nejsou stanovené podmínky, učitelky nemají odpovídající kvalifikaci, atd., alarmující. Pro přijímání dětí mladších tří let je třeba vyřešit mnoho otázek. Není dořešena kvalifikace učitelek MŠ. Učitelky nejsou dostatečně vzdělávány pro práci s dětmi v této věkové kategorii. Vzdělávání učitelek MŠ na pedagogických školách zahrnuje oblast vzdělávání dvouletých dětí pouze okrajově. Nejsou ještě stanoveny podmínky, za kterých by se mohly dvouleté děti přijímat do předškolních zařízení.

NÚV nyní aktuálně pracuje na zpracování podmínek pro přijímání dvouletých dětí do mateřských škol.

 

Informace o průběhu a smyslu pedagogické praxe anglických studentů v Praze – Philip Selbie Univerzita Plymouth UK

-          poděkování za organizaci  přijetí studentů z Univerzity v Plymouth

-          předání symbolických dárků zástupcům škol, které studentky přijaly, předsedkyni a Marii Marxtové, která organizuje spolupráci

-          Philip vyzdvihl výborný předškolní vzdělávací systém v České republice

-          nabídka spolupráce ve výzkumném projektu univerzity v Plymouth na téma „Cesta do školy“ – cílem projektu je analyzovat, jak se děti dostávají ráno do školy.

-          projektu se zúčastní 7 zemí

-          délka projektu - duben – květen 2015

-          způsob zpracování – video, fotografie, krátký příběh ……

-          přesné instrukce budou zaslány po Velikonocích

-          spolupráce s univerzitou pro další roky bude domluvena do konce roku 2015(již v loňském roce projevila zájem o spolupráci Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích a letos Střední pedagogická škola v Praze a další mateřské školy)

 

Volby do předsednictva

Před zahájením voleb předsedkyně poděkovala stávajícím členům předsednictva za výbornou spolupráci a pomoc v uplynulém volebním období.

 

Sestavení volební komise, předsedy volební komise

schváleno všemi hlasy

 

Představení kandidátů

edsedkyně přečetla omluvný dopis pí. prof. PhDr. Milada Rabušicové, Dr., ve kterém vysvětlila důvod své nepřítomnosti a důvody, proč by ráda nadále pracovala v předsednictvu

Jednotliví kandidáti hovořili o své dosavadní profesní práci a práci v organizaci OMEP, o důvodu přijetí kandidatury

 

Hlasování

 

Přestávka – čas na diskusi při malém občerstvení

 

Přednáška:

Komunikace školy s rodinou- PhDr. Ladislava Lažová

Zkušenosti, rady a doporučení z dlouholeté praxe v oboru.

Zásadní doporučení: „Rodič však musí cítit, že učitelka je odborník, má vzdělání a zkušenosti.“

„ Mateřská škola komunikuje s rodiči“ – kniha PhDr. Ladislavy Lažové je inspirací a inspirací pro učitelky v mateřských školách 

 

 Seznámení s výsledky voleb pro volební období 2015 –2018 – viz Zápis volební komise

 

Dotazy, diskuse

 

Usnesení členské schůze:

·         schválila výroční zprávu za rok 2014

·         schválila vyúčtování hospodaření za rok 2014

·         přijala zprávu revizní komise

·         schválila Plán činnosti pro rok 2015

·         schválila aktualizovaný volební řád 

·         schválila aktualizované Stanovy

 

27.3.2015                                      Zapsala Mgr. Marie Marxtová

Platnost potvrzuje: PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

                                      předsedkyně ČV OMEP

—————

Zpět