OMEP Česká republika


Mezinárodní konference v Trnavě 10.-11.10.2014

08.09.2014 13:57


Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave


Mesto Trnava


Vás pozývajú na vedecko-odbornú konferenciu


s medzinárodnou účasťou


Slovenská materská škola


a súčasné výzvy


pre vzdelávanie detí v ranom detstve


pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu


Slovenskej republiky


10. - 11. október 2014


Trnava


Cieľom vedecko-odbornej konferencie je


vytvoriťpodnetnú odbornú platformu na medzinárodnej úrovni,

 prezentovaťaktuálne zistenia z výskumu predprimárneho vzdelávania v napojení

na medzinárodný diskurz i vo vzťhu k formovaniu šolskej politiky na národnej úrovni,

 prispieťku skvalitneniu riadiacej čnnosti, výchovy a vzdelávania vštkých detí

v podmienkach materských šôl vo vybraných oblastiach.


Miesto konania konferencie


Veľá aula MTF STU (pavilón Z), Paulínska 16, Trnava


10. október 2014


Program


08:30 - 10:00 h Registrácia účstníkov

10:00 - 11:00 h Slávnostné príhovory

11:00 - 13:00 h Hlavné referáty


Hlavné referáty


What is early education for?: Dangers and Opportunities in the kindergarten

Na č je rané vzdelávanie?: Nebezpečnstvá a možosti v materskej šole


prof. Peter Moss

- Institute of Education, University of London


Naozaj nie sú známe medzinárodné známky kvality predšolského vzdelávania?

Zvlášny pohľd šátu na predšolské vzdelávanie na Slovensku


prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

v Trnave, Centrum pedagogického výskumu v Slovenskej akadémii vied v Bratislave


Hodnota predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít v majoritných textoch a minoritných rozprávaniach


prof. PhDr. Ivan Lukšk, CSc.

- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave


Môž sa materské šoly oprieťo vedecké poznanie? Postavenie slovenskej predšolskej pedagogiky v akademickom a medzinárodnom meradle


doc. PaedDr. Ondrej Kaščk, PhD.

- Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

v Trnave, vedúci Katedry šolskej pedagogiky, Centrum pedagogického výskumu

v Slovenskej akadémii vied v Bratislave

13:00 - 14:30 h Obed

14:30 - 16:30 h Prihlásené príspevky

16:40 - 18:00 h Čenská schôdza SV OMEP

18:30 - 19:30 h Krátka prehliadka Malého Ríma


Krátka prehliadka Malého Ríma


- Návševa jezuitského Kostola Najsvätejšj Trojice s cieľm predstaviťmesto Trnava ako

Malý Rím s jeho sakrálnym bohatstvom a poukázaťi na historické súvislosti pôsobenia

jezuitov v Trnave a ich prínosu pre región v oblasti kultúry a vzdelávania.

- Interpretácia historickej vokálnej hudobnej tvorby trnavským zborom Vox aurumque.

20:00 h Raut


11. október 2014


09:00 - 12:00 h Praktické semináre a panelová diskusia

Vaš otázky týkajúce sa tém workshopov a panelovej diskusie môžte zasielaťna e-mail:

konferencia.svomep.trnava2014@gmail.com

Lektori:


Aktuálne právne predpisy a ich aplikácia v praxi materských šôl


PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Miesto konania: MŠTeodora Tekela 1, Trnava


Rozvíjanie jazykovej gramotnosti detí v predšolskom veku


PhDr. Zuzana Petrová, PhD.

Miesto konania: MŠTeodora Tekela 1, Trnava


Výskumne ladená koncepcia prírodovedného vzdelávania v praxi materských šôl - projekt Fibonacci


doc. PaedDr. Kristína Žldošvá, PhD.

Miesto konania: MŠV jame 27, Trnava

12:00 h Záver konferencie v materských šolách


Sprievodné aktivity


- interaktívne a komunikačé technológie eTechnology s. r. o.

- vydavateľtvo Portál

- didaktické pomôcky a edukatívne knihy - vydavateľtvo Pro Solutions, s. r. o.

- výstava firmy Stiefel Eurocart s. r. o.

- vydavateľtvo Wolters Kluwer s. r. o.

- vydavateľtvo AT PUBLISHING

- prezentácia učbnej pomôcky CUTS spoločosťu WATT SK, s. r. o.

- vydavateľtvo TAKTIK s. r. o.


Organizačé pokyny


Termín prihlásenia sa elektronickou prihlášou cez

www.omep.sk je do 25. 09. 2014.

Konferenčý poplatok


Čen SV OMEP 15 €

Nečen SV OMEP 22 €

V konferenčom poplatku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou konferencie,

občrstvenie a vydanie zborníka.

Platbu za konferenčý poplatok, obed a raut je potrebné uhradiťdo

30. 09. 2014 prevodom na účt SV OMEP.


Údaje k úhrade konferenčého poplatku


SV OMEP

MŠJurkovičva 17

08001 Prešv

Banka: Všobecná úverová banka

IBAN: SK45 0200 0000 0000 3943 2062

SWIFT: SUBASKBX

Čslo úču: 39432062 /0200

VS: 102014

V príslušom riadku uviesť meno, priezvisko, mesto

Prihlásiťsa na

obed v cene 5 €a raut v cene 20 €je možé cez elektronickú prihlášu.

Miesto konania rautu: Trnavská univerzita, Hornopotočá 23, Trnava.

Pri registrácii sa účstníci konferencie preukáž

dokladom o zaplatení súču poplatkov - konferenčý poplatok, príp. obed a raut.


Organizačý výbor


Mgr. Jana Lugárová

PaedDr. Viktória Malovcová

PaedDr. Monika Miňvá, PhD.

PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD.

Mgr. Iveta Pavlíková

Mgr. Zuzana Šultétyová


Kontakt


mszavar@gmail.com

+421/911 235 911

iveta_pavlikova@meduska.sk

+421/905 339 660


Doprava


Cesta zo žlezničej a autobusovej stanice do centra mesta na Paulínsku ulicu je najjednoduchša peš po nadchode - moste, ktorý vedie ponad cestu - Dohnányho ulicu priamo zo stanice.

Po zídení z mosta pokračvaťstále rovno a na ďlšj križvatke prejsťcez prechod najskôr rovno a potom hneďvľvo. Po prejdení cez druhý prechod asi 200 m doprava, na ďlšj križvatke vľvo a opäťrovno asi 200 m, po pravej ruke sa nachádza knižica J. Fándlyho. Pokračjete asi 100 m rovno a vpravo je park so šrokou cestou, stromami a lavičami. Prejdete cez park, na konci parku vľvo, prejsťcez prechod pri VÚB banke, rovno asi 200 m, napravo uvidíte budovu Alianz a za ňu sa nachádza budova MTF STU, v ktorej sa uskutočí konferencia. Na mapke je vyobrazená obchádzka smerom k OD Jednota, ale ak sa pri budove Alianz vydáte eše kúsok rovno smer malý obchodný dom, hneďza ním je ú zky chodník, ktorým si skrátite cestu.

EUROTAXI +421/915 655 882, +421/911 655 882 cena 2,50 €/ jazda v meste

PRIMA TAXI +421/940 747 474 od 1,99 €do 2,50 €/ jazda v meste

VAŠ TAXI +421/911 878 685 cena 2,50 €/ jazda v meste

Ubytovanie si kažý účstník zabezpečje sám.


Kontakty na ubytovanie:


HOTEL BARBAKAN**** adresa: Šefánikova 11 telefón: +421/33/551 18 47 fax: +421/33/551 40 22 web: www.hotelbarbakan.sk

Hotel HOLIDAY INN**** adresa: Hornopotočá 5 telefón: +421/33/3250 100, +421/33/3250 111 fax: +421/33/3250 101 web: www.holidayinn-trnava.sk

HOTEL DREAM*** adresa: Kapitulská 12 telefón: +421/33/592 41 11 fax: +421/33/592 41 15 web: www.hoteldream.sk

HOTEL LONDON*** adresa: Kapitulská 5 telefón: +421/33/593 63 23, +421/33/593 65 79 fax: +421/33/593 67 04 web: www.hotellondon.sk

Hotel PHOENIX*** adresa: Kapitulská 16 telefón: +421/33/535 45 00 fax: +421/33/535 45 02 web: www.hotelphoenix.sk

Penzión PATRIOT adresa: Jeruzalemská 12 telefón: +421/33/551 25 11, +421/905 612 320 fax: +421/33/551 25 10 web: www.penzionpatriot.sk

Penzión HOLIDAY adresa: Jeruzalemská 13 telefón: +421/33/551 25 07, +421/948 203 533 web: www.penzionholiday.sk

Penzión U MaMi

adresa: Jeruzalemská 3

telefón: +421/33/535 4216


Pokyny na tvorbu príspevku


Názov príspevku

(v slovensko jazyku, Times New Roman, 14 PT, vštky veľé písmená,

tučé, riadkovanie 1,5, centrovaťna stred)


Názov príspevku

(v anglickom jazyku, Times New Roman, 12 PT, vštky veľé písmená,

tučé, riadkovanie 1,5, centrovaťna stred)


Voľý riadok


Meno a priezvisko

(Times New Roman, 12 PT, normal, centrovaťna stred)


Voľý riadok


Abstrakt

(v slovenskom jazyku max. 10 riadkov, Times New Roman, 12 PT, tučé,

zarovnaťvľvo)


Kľčvé slová

(v slovenskom jazyku, Times New Roman, 12 PT, tučé, zarovnaťvľvo)


Resumé

(v anglickom jazyku max. 10 riadkov, Times New Roman, 12 PT, tučé,

zarovnaťvľvo)


Kľčvé slová

(v anglickom jazyku, Times New Roman, 12 PT, tučé, zarovnaťvľvo)


Voľý riadok


Text príspevku

(Times New Roman, 12 PT, normal, riadkovanie 1,5)

Medzi odsekmi riadok nevynechávať obrázky a tabuľy označťa očslovať


Voľý riadok


Literatúra

(Times New Roman, 12 PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Zoznam literatúry zoradiťv abecednom poradí.


Vzor:


KOLLÁRIKOVÁ, Z., B. PUPALA (eds.). 2001.

Predšolská a elementárna pedagogika.


Praha: Portál. ISBN 80-7178-585-7.

PODHÁJECKÁ, M. 2009/10. Implementácia hry do edukačých programových

dokumentov.

In:

Predšolská výchova. Roč LXXIV, č 2, s. 32. ISSN 0032-7220.


Kontaktné údaje


Titul, meno a priezvisko

Adresa pracoviska

e-mail


Termín odovzdania príspevkov


do

18. 10. 2014 na e-mail: prispevok.svomep.trnava2014@gmail.com

—————

Zpět