OMEP Česká republika


Členství

ČLENSTVÍ

(1)  Členství ve Výboru je individuální, kolektivní a čestné.

(2)  Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové.

a)      Individuálními členy se mohou stát teoretičtí a praktičtí pracovníci a jiní zájemci, kteří se zabývají otázkami výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku a péčí o ně.

b)     Na návrh Předsednictva může členská schůze zvolit za čestného člena osobu, která se význačným způsobem zasloužila o rozvoj předškolní výchovy a vzdělávání. Zvolený získává čestné členství přijetím volby.

c)      Kolektivní členství – kolektivními členy se mohou stát školy, instituce a zařízení, kde je větší zastoupení pedagogů nebo pracovníků, jejichž činnost souvisí s výchovou, vzděláváním a péčí o předškolní děti.

(3)  Členství vzniká tím, že Předsednictvo Výboru přijme přihlášku žadatele nebo kolektivu a žadatel zaplatí členský příspěvek na běžný rok ( v současnosti 300,- Kč). Členství nelze odmítnout z rasových, náboženských nebo politických důvodů.

(4)  Členství ve spolku zaniká:

a)      písemnou dohodou o zániku členství,

b)     doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku,

c)      doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, pokud člen vážně poruší stanovy, neplní povinnosti vyplývající z členství, opožďuje se s placením členského příspěvku nejméně o 2 roky od jeho splatnosti,

d)     úmrtím člena,

e)      zánikem spolku.