OMEP Česká republika


PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2017

07.04.2017 14:31

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu

 

Plán činnosti na rok 2017

 

1.      NÁRODNÍ AKTIVITY

Členská základna

·         Organizace členské schůze spojené s přednáškou na aktuální témata předškolního vzdělávání v ČR

·         Další rozšiřování a aktivizace členské základny, snaha získávat členy zejména z řad mladých učitelek MŠ.

 

Pořádání konferencí

·         Intenzivní příprava světového shromáždění a konference OMEP v červnu 2018 v Praze.

·         Reakreditace konference Respektování dítěte.

·         Organizace konference Respektování dítěte a Zdravý životní styl předškolních dětí v rámci udržitelného rozvoje ve Zlíně.

 

Publikační aktivity

·         Dlouhodobá spolupráce s různými odbornými a populárními médii se snahou o zviditelnění činnosti OMEP a s uplatněním expertního názoru OMEP k aktuálním tématům předškolního vzdělávání v ČR.

 

Jiné

·         Výstavba nových webových stránek.

 

2.      MEZINÁRODNÍ AKTIVITY

·         Reprezentace ČV OMEP na Světovém shromáždění a konferenci v Opatii, Chorvatsko, červen 2017 – prezentace pozvání na světové shromáždění a konferenci v roce 2018 v Praze.

·         Zveřejnění na webu OMEP ČR The OMEP Environmental Rating Scale for Sustainable Development in Early Childhood a propagace mezi členy OMEP.

·         Rozvoj spolupráce s anglickým, polským a slovenským výborem OMEP.

·         Vyhledání, podpora a pomoc národnímu výboru OMEP v ekonomicky méně vyspělé členské zemi OMEP.

·         Průběžná komunikace se světovým výborem OMEP, zpracování výroční zprávy a poskytování dalších požadovaných informací vyplývajících z členství.

 

 

3.      LEGISLATIVA A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

·         Pomoc rozvoji předškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím připomínkování zákonů, vyhlášek a dalších dokumentů týkajících se předškolního vzdělávání (průběžně).

·         Spolupráce s ostatními organizacemi na poli předškolního vzdělávání.

·         Nadále udržet členství v poradním sboru pro předškolní vzdělávání MŠMT.

·         Pokračovat v reprezentaci OMEP ve Výboru pro udržitelné vzdělávání při Radě vlády pro udržitelné vzdělávání.

 

4.      PŘÍPRAVA SVĚTOVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ A KONFERENCE OMEP V ČERVNU 2018 V PRAZE

 

ČV OMEP se podařilo získat nominaci na pořádání této významné události právě pro rok 2018, kdy budeme oslavovat 70. výročí založení OMEP v Praze (1948). Přípravné práce jsme zahájili již v roce 2015, rok 2017 bude jejich pokračováním:

 

·         Detailní rozpracování programu světového shromáždění a konference.

·         Spuštění registrace pro účastníky konference na webových stránkách a jejich administrace.

·         Zaslání zdůvodněné žádosti o uznání Dnem Mateřských škol jako významného dne ČR (17. 1. 1869 první mateřská škola U svatého Jakuba v Praze) do parlamentu ČR.

·         Zajištění výstavy k 70. výročí založení OMEP  ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem JAK.

·         Vyhlášení výtvarného zpracování tématu konference dětmi a následná organizace výstavy prací s aukcí (výtěžek využít na podporu národnímu výboru OMEP v ekonomicky méně vyspělé členské zemi OMEP).

·         Příprava a organizace návštěv mateřských škol.

·         Příprava a zajištění doprovodných akcí (banket Chatteau St. Havel, Praha 4 – Krč, včetně kulturního vystoupení; rezervace Laterny Magiky – Kouzelný cirkus).

·         Zajištění publicity.

·         A mnoho dalšího.

 

 

V Praze 22.3.2017                                                        Dana Moravcová

                                                                                     předsedkyně

—————

Zpět