OMEP Česká republika


Předprimární vzdělávání v kontextu součásných změn - konference OMEP v Košicích 11.-12.10 2013

09.09.2013 19:57

Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou – Predprimárne vzdelávanie v kontexte súčasných zmien

Více informací o konferenci a přihlášku naleznete na webu slovenského výboru OMEP:

https://ze006200.useron1.hostmaster.sk/?page_id=19

 

Cieľ vedecko-odbornej konferencie

Cieľom vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou je poukázať na prítomnosť

a budúcnosť predprimárnej edukácie v kontexte súčasných zmien a vytvoriť priestor pre odbornú

diskusiu v oblasti predprimárneho vzdelávania.

Vedeckí garanti konferencie

prof. dr. hab. Božena Irena Muchacká

doc. Ing. Jana Burgerová, PhD.

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Organizačný výbor konferencie

PaedDr. Marianna Jamborová

PhDr. Jarmila Sobotová

Mgr. Silvia Bošnovičová

PaedDr. Elena Krempaská

Ing. Katarína Lukáčová

PaedDr. Monika Miňová, PhD.

Kontaktná osoba

PaedDr. Marianna Jamborová

email: jamborova.marianna@gmail.com

mobil: 0907 900 102

Miesto konania konferencie

Univerzitná knižnica TU

Němcovej 5 Košice – kongresová miestnosť

Konferenčný poplatok

Člen SV OMEP 15

Nečlen SV OMEP 22

V konferenčnom poplatku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou konferencie,

občerstvenie a vydanie zborníka.

Za uverejnenie príspevku v zborníku bez účasti na konferencii je poplatok 25.

Platbu uhradiť do 30. 09. 2013 prevodom z Vášho účtu na účet SV OMEP.

Údaje k úhrade konferenčného poplatku

SV OMEP

MŠ Jurkovičova 17

08001 Prešov

Banka: Všeobecná úverová banka

Číslo účtu: 39432062 /0200

VS: 102013

V príslušnom riadku uviesť: meno, priezvisko, mesto

11. október 2013

7,30 – 9,00 hod Registrácia účastníkov

9,00 – 10,00 hod Program a slávnostné príhovory

Slávnostné príhovory

Dušan Čaplovič minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Richard Raši primátor mesta Košice

Jana Burgerová dekanka Pedagogickej fakulty PU v Prešove

Zita Baďuríková prvá predsedníčka SV OMEP

Jana Bolebruchová predsedníčka Spoločnosti pre predškolskú výchovu

10,00 – 11,30 hod Hlavné príspevky

Cesta za dobrou materskou školou

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Materská škola v spleti súčasnej kurikulárnej politiky

Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.

Evolúcia učiteľa predprimárneho vzdelávania v interakcii spoločenských potrieb

PaedDr. Ľubomír Verbovanec, PhD.

Čo vieme/nevieme o materskej škole v súčasnosti?

PaedDr. Ilona Uváčková

11,30 – 12,00 hod Prestávka

12,00 – 13,30 hod Hlavné príspevky

Križovatky domácich tradícií a medzinárodných koreňov vzdelávania a starostlivosti

o deti v ranom detstve

Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.

Predškolské vzdelávanie v Poľsku

prof. dr. hab. Božena Irena Muchacká

Česká materská škola v zrkadle prebiehajúcej reformy

Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D.

13,30 – 15,00 hod Obed

15,00 – 16,30 hod Členská schôdza SV OMEP

17,00 – 18,00 hod Prehliadka mesta so sprievodcom

19 hod Spoločenský večer

12. október 2013

8,30 – 12,00 hod Workshopy a panelová diskusia k obsahu výchovy a vzdelávania v materských školách

Lektori:

Prosociálna oblasť

PaedDr. Katarína Guziová, PhD.

Jazyková oblasť

Mgr. Katarína Vužňáková, PhD.

Matematická oblasť

PaedDr. Edita Šimčíková, PhD. a Mgr. Blanka Tomková, PhD.

Hudobná oblasť

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD.

Prírodovedná oblasť

doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.

12,00 hod Záver konferencie v materských školách

Sprievodné aktivity

vydavateľtva Portál, Rokus, INFRA Slovakia, s.r.o., AT PUBLISHING, SUGARBOOKS,s.r.o.

didaktické pomôcky a edukatívne knihy – vydavateľtvo Pro Solutions, s.r.o.

výstava didaktických pomôcok SANVEAN s. r. o. „né Hračy“

výstava firmy Didaktické hračy Považká Bystrica

výstava firmy Stiefel Eurocart s. r. o.

výstava firmy SUTTERLAND Slovakia s.r.o.

Organizačé pokyny

Termín prihlásenia sa elektronickou prihlášou cez www.omep.sk je do 25. 09. 2013.

Prihlásiťsa na obed v cene 5a spoločnský večr v cene 20je možé cez elektronickú prihlášu.

Pri registrácii sa účstníci konferencie preukáž dokladom o zaplatení poplatkov.

Doprava

Zo žlezničej stanice a autobusovej stanice (stanice sú vedľ seba): Nastúpiťna autobus č 19 smer KVP,

vystúpiťna zastávke Technická univerzita (TU sa nachádza v blízkosti zastávky).

Čs trvania cesty: 7 minút MHD.

Cena: 0,60 €30 minútový lístok – kupuje sa v automate.

Taxi v meste za 3 € 0907 234 263; 0902 122 224

Ubytovanie si kažý účstník zabezpečje sám.

Ponúkame kontakty na ubytovanie:

Š Božny Něcovej 1, Košce, tel. kontakt: 055/796 11 38

Hotel Šadión, Črmeľká 1, Košce, tel. kontakt: 055/63 308 14, 0907 571 256

alebo www.mickosice.sk, čsťUbytovanie

Pokyny na tvorbu príspevku

Názov príspevku (v slovenskom jazyku Times New Roman, 14PT, vštky veľé písmená, tučé,

riadkovanie 1,5, centrovaťna stred)

Názov príspevku (v anglickom jazyku, Times New Roman, 12PT, vštky veľé písmená, tučé,

riadkovanie 1,5,centrovaťna stred)

Riadok voľý

Meno a priezvisko (Times New Roman, 12PT, normal, centrovaťna stred)

Riadok voľý

Abstrakt (v slovenskom jazyku max. 10 riadkov, Times New Roman, 12PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Kľčvé slová (v slovenskom jazyku Times New Roman, 12PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Resumé (v anglickom jazyku max. 10 riadkov, Times New Roman, 12PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Kľčvé slová (v anglickom jazyku, Times New Roman, 12PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Text príspevku (Times New Roman, 12PT, normal, riadkovanie 1,5)

Medzi odsekmi riadok nevynechávať obrázky a tabuľy označťa očslovať

Literatúra (Times New Roman, 12PT, tučé, zarovnaťvľvo)

Zoznam literatúry zoradiťv abecednom poradí.

Vzor:

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). 2001. Predšolská a elementárna pedagogika. Praha: Portál, 2001.

ISBN 80-7178- 585-7.

PODHÁJECKÁ, M. 2009/10. Implementácia hry do edukačých programových dokumentov.

In Predšolská výchova. ISSN 0032-7220,2009/10, roč LXXIV, č 2, s. 24-32.

Kontaktné údaje

Meno a priezvisko, titul

Adresa pracoviska

E-mail

Rozsah príspevku je maximálne 12 strán.

Termín odovzdania príspevkov

do 18. 10. 2013 na adresu: monika.minova@gmail.com

 

 

—————

Zpět