OMEP Česká republika


Stanovisko profesních organizací k záměru uzákonění povinného předškolního vzdělávání

09.09.2015 15:20

Stanovisko profesních organizací k záměru uzákonění povinného předškolního vzdělávání

 

Před realizací tak závažného kroku bychom měli zhodnotit pojetí výchovně vzdělávací činnosti našich mateřských škol a řešit tuto otázku systémově a ne pod společenským a politickým tlakem.

Přínos předškolního vzdělání pro rozvoj osobnosti je především pedagogický problém, problém socializace a generačního přenosu. Proto by diskuse měla být vedena z pozice výchovy orientované na dítě.

Nelze zavést tak významnou změnu naráz a plošně, každé závažné změny vyžadují zodpovědné ověřování a analýzu.

V řešení povinného předškolního vzdělávání by bylo třeba rozlišit:

a)      Kompenzační mechanismus sociálního začlenění děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Tento problém je možné řešit pouze prostřednictvím intervence v řadě dalších rovin (sociální, sociologické, ekonomické, legislativní, ústavněprávní, etické). Představu o šíři problému a síti vazeb je možné nalézt v projektu „Pojďte do školky“ nadace Člověk v tísni.

b)      Přínos, který může mít předškolní vzdělávání v rozvoji osobnosti dítěte. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vytváří mateřská škola edukační podmínky a podporující činnosti, které směřují k připravenosti na školu (i u dětí s odloženou školní docházkou) a zároveň dodržují charakter celostně chápaného předškolního vzdělávání.

Jsme pro zajištění práva (nároku) dítěte na předškolní vzdělávání, které zajistí optimální podmínky pro jeho rozvoj, garantovaný státem, nikoli pro povinnou denní docházku do mateřské školy.

ARGUMENTY

-          Problém už je řešen - od roku 2005 je uzákoněna bezplatná docházka dítěte v posledním roce před vstupem do MŠ, pokud rodič požádá.  Zřizovatel v tomto případě má povinnost dítě umístit. Více než 90 % rodičů této možnosti využívá.  Stanovení povinnosti nebude mít příliš velký efekt.  Pouhé vyhlášení povinnosti nepřivede do mateřských škol děti, které sem rodiče z různých důvodů nezapsali.

-          Pro děti ze znevýhodněného prostředí je jeden rok před vstupem do školy málo a nestačí na vyřešení vývojového a sociokulturního znevýhodnění. Po odečtení prázdnin a velmi pravděpodobných nemocí zbude 5-6 měsíců, kdy bude dítě přítomno v mateřské škole. Tyto děti potřebují péči již mnohem dříve (s touto péčí mají již v současné době zkušenosti neziskové organizace (viz projekt nadace Člověk v tísni). Jde o širší problém, který je nutné řešit individuálně v kontaktu s rodinou.

-          Pro děti ohrožené školním neúspěchem jeden povinný rok nestačí.

-          Oslabí se pocit zodpovědnosti rodičů – odpovědnost za vzdělání a výchovu dětí přenesou ještě vice na školu a stát.

-          Navrhované opatření nepodporuje rodinnou výchovu, která jako jediná může dát dítěti základní hodnotový žebříček, který mateřská škola pouze doplňuje (viz Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání).

-          Záměr zasahuje do občanských práv rodičů, viz Listina práv a svobod čl. 32, čl. 33, čl.10.

-          Dítě i rodič spadnou o rok dříve do “povinnosti”. Systém povinnosti a kontroly zvýší nároky na psychiku dítěte a nebude respektovat vývojové potřeby.  Hrozí nebezpečí návratu školských metod a tlaku na výkon.

-          Povinnost docházky ochudí děti o možnost pobývat častěji mimo školu s rodiči, prarodiči a sourozenci.

-          Spádovost škol omezí možnost výběru mateřské školy.

PROBLÉMY SE ZAJIŠTĚNÍM ZÁMĚRU

-          Zvýšit kapacitu mateřských škol (v určitých lokalitách zvýšení počtu tříd). Souvisí s tím i fakt, že mnoho dětí je nyní v soukromých školách. Děti z tohoto typu škol by z velké části přešly do státních.

-          Snížit počet dětí ve třídách.

-          Posílit odbornou přípravu učitelek MŠ na integraci a inkluzi.

-          Navýšit počet asistentů pro děti se speciálními potřebami.

-          V místech, kde se koncentrují děti ohrožené školním neúspěchem (cizinci, sociálně slabé rodiny) je nebezpečí vzniku segregovaných mateřských škol.

-          Omezit nesmírný nárůst administrace, která by se zavedením povinného posledního ročníku mateřské školy souvisela.

-          Stanovit právní zodpovědnost a řešit vymahatelnost.

-          Zvážit formy realizace individuálního vzdělávání v podmínkách povinného předškolního vzdělávání.

-          Z míst se špatnou dostupností zajistit svoz dětí do mateřské školy.

-          Zajistit dostatečné finanční pokrytí nároků vzniklých v souvislosti se zavedením povinného posledního ročníku v mateřské škole

-          Informovat občanskou veřejnost o chystaném povinném posledním ročníku mateřské školy a vést s ní dialog.

 

V Praze 29.4.2015                                          

 

Mgr. Ludmila Šprachtová,  Asociace předškolní výchovy

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. ,  Český výbor OMEP

PaedDr. Věra Jakoubková, Společnost pro předškolní výchovu

Marta Slouková, Moravský svaz předškolní výchovy

  

—————

Zpět