OMEP Česká republika


Zápis z výroční členské schůze 25.3.2013

25.03.2013 21:14

Zápis z výroční členské schůze  konané dne 25.3.2013

                PROGRAM:

Přivítání hostů a členů OMEP a úvodní slovo předsedkyně ČV OMEP Dany Moravcové.

 

 1. Schválení aktualizace stanov ČV OMEP

Předsedkyně seznámila přítomné s důvodem změny stanov – potřeba úpravy článku 3., bod e), z důvodu získání akreditace konference Respektování dítěte. Dále byly provedeny některé formální úpravy a vypuštěn pro neaktuálnost článek 9. Užší předsednictvo a článek 17. Oznámení výboru.

Členská schůze schválila aktualizované stanovy.

 

 1. Přednesení výroční zprávy za rok 2012  - PhDr. Dana Moravcová, Ph.D, předsedkyně OMEP

Předsedkyně seznámila členy s výroční zprávou OMEP za rok 2012, s aktualizací stanov OMEP, ke kterým se mohli členové vyjádřit a vznést případné připomínky a nové podněty (členové OMEP neměli ke zprávě ani ke stanovám připomínky).

Výroční zpráva za rok 2012 byla přijata všemi hlasy.

Předsedkyně navrhla členům zvýšení členského příspěvku od roku 2014 na 300,-Kč ročně.

 Návrh byl přijat všemi hlasy.

 

 1. Plán činnosti pro rok 2013 - PhDr. Dana Moravcová, Ph.D – viz příloha

Předsedkyně seznámila členy s plánem činnosti pro rok 2013 a požádala členy  o případné doplňující návrhy. Návrhy nebyly vzneseny.

Plán činnosti byl přijat všemi hlasy.

 

 1. Představení nové pracovnice MŠMT na odboru vzdělávání v oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání (210) Mgr. et Mgr. Jaroslavu Vatalovou členům OMEP a seznámení členů s prací na MŠMT a novými vizemi v práci MŠMT na poli předškolní výchovy

 

 1. Přednesení a schválení vyúčtování za rok 2012 - Mgr. Jana Vaníčková

Pokladní předložila zprávu o vyúčtování za rok 2012. V roce 2011 a 2012 neproplatilo MŠMT členský příspěvek Světové organizaci OMEP a příspěvek musel být zaplacen z rozpočtu Českého výboru OMEP.

Pracovnice MŠMT pí. Mgr. et Mgr. Jaroslava Vatalová přislíbila, že zajistí proplacení příspěvku pro další roky z rozpočtu MŠMT tak,  jak tomu bylo v minulosti.

Vyúčtování za rok 2012 bylo schváleno všemi hlasy

 

 1. Zpráva revizní komise - Mgr. Jaromíra Pavlíčková a Ivana Švejcarová

Revizní komise při kontrole účetnictví neshledala ve vedení účetnictví žádné  nedostatky ani chyby.

 

 1. Seznámení s 3. částí světového projektu „Mezigenerační dialog o udržitelném životním stylu“ -Prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. – viz webové stránky OMEP.

 

 1. Vystoupení Nektariose Stellakise, nově zvoleného OMEP vice-presidenta pro Evropu

Mrs. Nektarios Stellakis se přivítal s členy Českého výboru OMEP. Konstatoval, že je potěšen tím, že se mohl seznámit s členy českého výboru OMEP. Vyzvedl zásadní  úkol pro současnou společnost a to diskutovat  o důležitosti předškolní výchovy a  potřebu a nutnost pracovat v  organizaci OMEP ve prospěch dětí. Krátce zhodnotil situaci v dnešní Evropě a v Řecku.

Na závěr svého vystoupení předal předsedkyni malý dárek – knihu „365 fotografií z Řecka“ a malou pozornost pro všechny přítomné členy.

 

 1. Informace o evropském projektu o multikulturní výchově -  Mgr. Marek Kadlec – Informace bude zveřejněna na webových stránkách.

 

 1. Informace k projektu „Poznávání neživé i živé přírody v mateřské škole prostřednictvím pokusů“ – Mgr. Hubáčková

Mgr. Hubáčková představila nový projekt, seznámila členy s publikací Tajemství přírody a přiblížila soupravu pokusů pro MŠ a ZŠ.  Veškeré informace k projektu je možno nalézt na webových stránkách: www.lach-ner.com.

 

 1. Různé, diskuse o aktuálních otázkách předškolního vzdělávání v ČR

V diskusi vystoupila pracovnice MŠMT a členky OMEP, které diskutovaly o předškolní výchově, o postoji médií a veřejnosti k předškolní výchově a o aktuálních problémech v předškolní výchově. Pracovnice MŠMT přislíbila podporu předškolním pedagogům  na MŠMT a řešení palčivých problémů v rámci jejich kompetencí na MŠMT.

Členům byly rozdány dotazníky, které jsou jako zpětná vazba na činnost      předsednictva. Po vyhodnocení budou výsledky vyvěšeny na webu a předsednictvo z nich vyvodí závěry pro další činnost OMEP.

 

 1. Na závěr výroční členské schůze bylo schváleno usnesení z výroční členské schůze, které přednesla PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

 

Usnesení členské schůze:

Členská schůze:

 • schválila aktualizované stanovy
 • schválila výroční zprávu za rok 2012
 • schválila návrh na navýšení členského příspěvku z 200 Kč na 300 Kč od roku 2014
 • schválila Plán činnosti pro rok 2013 
 • schválila vyúčtování za rok 2012
 • přijala zprávu revizní komise

Dále se přítomní dohodli, že za přispění členské základny se předsednictvo bude nadále aktivně zapojovat do diskuzí o současných problémech v předškolním vzdělávání a bude připomínkovat významné dokumenty, které se této problematiky dotýkají.

 

Zapsala Mgr. Marie Marxtová

Schválila: PhDr. Dana Moravcová,Ph.D.

—————

Zpět


Fotogalerie: Zápis z výroční členské schůze 25.3.2013

/album/fotogalerie-zapis-z-vyrocni-clenske-schuze-25-3-2013/dsc05006-jpg/
/album/fotogalerie-zapis-z-vyrocni-clenske-schuze-25-3-2013/dsc05008-jpg/
/album/fotogalerie-zapis-z-vyrocni-clenske-schuze-25-3-2013/dsc05010-jpg/
/album/fotogalerie-zapis-z-vyrocni-clenske-schuze-25-3-2013/dsc05019-jpg/

—————