OMEP Česká republika


Zápis z výroční schůze ze dne 21.3.2014

07.04.2014 08:28zápis z výroční
členské schůze ze DNE 21.3. 2014

 

Hosté: 


Mgr  at Mgr. Jaroslava Vatalová
-MŠMT         
Bc. Hana Splavcová - Národní 
ústav pro vzdělávání

Mgr. Marie Těthaová - časopis Informatorium
PhDr. Václav Mertin

Přítomní: členové výboru
OMEP a členové OMEP dle prezenční listiny


PROGRAM:


Úvodní slovo, zhodnocení aktivit ČV OMEP za rok 2013 -
PhDr. Dana Moravcová, Ph.D

-předsedkyně přivítala hosty a všechny
přítomné     


Přednesení a schválení  výroční zprávy za rok
2013 - PhDr. Dana Moravcová, Ph.
 
zpráva byla schválena
všemi hlasy

Přednesení a schválení hospodaření za rok 2013 - Mgr.
Jana Vaníčková

-        zpráva byla schválena
všemi hlasy

Přednesení a schválení zprávy revizní komise
- Ivana Švejcarová
 
zpráva byla  schválena všemi hlasy

     

Přednesení a schválení plánu činnosti pro rok 2014 - PhDr. Dana    Moravcová,Ph.D
plán činnosti
byl  schválen všemi hlasy

    

Schválení volebního řádu

-volební řád byl zaslán
členům k prostudování, aby mohl být připomínkován. Nikdo neměl ke změnám
volebního řádu připomínky a byl schválen v navrhované podobě.

 

Referát o archivu OMEP - PhDr. Jan Šimek, Ph.D.

-jedna část archivu Světového OMEP je umístěna
v depozitáři  Pedagogického muzea v Janáčkově ulici. Vedením
archivu je pověřen pan  PhDr. Jan Šimek,
Ph.D., pracovník muzea. Druhé dvě části jsou umístěny v Paříži a ve
Varšavě. Archiv je určen k badatelskému využití a je možno se kdykoliv
obrátit na pana PhDr. Jana Šimka, Ph.D., který se žadatelem zajde do
archivu. Loni navštívila archiv návštěva z Brazílie. 


Seznámení s výsledky  3. části světového projektu "Mezigenerační dialog o

udržitelném životním stylu" a se stavem 4. části světového projektu ESD

 -  o projektu informovala paní - PhDr. Dana
Moravcová, Ph.D další informace jso zveřejněny na webových stránkách OMEP


Informace o výsledcích Evropského projektu o
multikulturní výchově -  

Ing. Mgr. Jiří  Šoltys,  liberecká jazyková školka

         
Jiří Šoltys informoval přítomné o momentální situaci v rámci realizace  projektu, seznámil přítomné se zajímavostmi a zkušenostmi v předškolním vzdělávání v partnerských zemích.

V rámci projektu se uskuteční konference "Angličtina v mateřských školách" ve dnech 29.4. a 7.5.2014 v Praze. Více informací naleznete na: https://www.wattsenglish.cz/konference/


Informace z MŠMT - Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová

-poděkovala za spolupráci
organizace OMEP s MŠMT

-informovala o uskutečněných
i připravovaných změnách v rámci dokumentů: úprava prázdninového provozu,
přijímání dalšího dítěte do mateřské školy - 
2 děti na jedno místo v MŠ, podpora mateřského jazyka - zlepšování
řečového projevu dětí, programové prohlášení vlády - systémové zajištění
předškolního vzdělávání, zavedení povinného roku před začátkem školní docházky
(je třeba zvažovat pozitiva i negativa, tohoto kroku), zařazování dětí od 2 let
do mateřských škol - nutno stanovit podmínky, připravuje se akční plán výuky
jazyků pro celé školství - zvažuje se, zda začít již v MŠ povinně
nebo  zda vše nechat na podmínkách MŠ,
vytvoření fondů na rozšiřování kapacit mateřských škol -  zajištění i z peněz EU, novela školského
zákona -  děti se speciálními potřebami,
program pro mateřské školy z evropského fondu - vytvoření sítě lektorů a
mentorů na spolupráci s MŠ a zajištění informovanosti lidí

Respektování dítěte versus volná výchova, význam stanovení hranic a

pravidel ve výchově dítěte -   přednáška  PhDr. Václav Mertin

    
Dotazy, diskuse -  neformální při občerstvení

 

Usnesení členské schůze:

·        
schválila výroční
zprávu za rok 2013

·        
schválila
vyúčtování za rok 2013

·        
přijala zprávu revizní komise

·        
schválila Plán
činnosti pro rok 2014

·        
schválila volební
řád 

 

Zapsala: Mgr.Marie Marxtová

 


—————

Zpět