OMEP Česká republika


Zpráva z evropského setkání OMEP a evropské konference

19.06.2016 14:27

Ve dnech 4.5 – 8.5.2016 jsem se zúčastnila evropského setkání a evropské konference s názvem The Place Of The Child In 21 st Century Society. Konference se konala v prostorách Canterbury Christ Church University.

První den dopoledne jsme navštívili mateřské školy a jiná zařízení poskytující péči o předškolní děti v Canterbury a v blízkém okolí. S dalšími členy OMEP jsem navštívila mateřské centrum Riverside Children´s Centre kam dochází matky, zejména z ekonomicky slabší sociální vrstvy, se svými dětmi. Kvalifikované učitelky zde připravují činnosti tak, aby si děti moly vybrat činnost, kterou mají rády a zároveň vyzkoušet novou. Vzhledem k pěknému počasí upřednostnili rodiče pobyt venku a do centra přišlo pouze pět dětí v doprovodu zákonných zástupců. Bylo nám umožněno nahlédnout do portfolií dětí, která učitelky dětem založily. Osobně jsem se zajímala o kurikulum pro děti od narození do tří let. Pro Českou republiku, kde se problematika vzdělávání dětí mladších tří let teprve začíná řešit, byla zajímavá zejména sekce, jak pracovat s rodiči, aby úspěšně zvládli výchovu mladších dětí.

Odpoledne byl vymezený prostor pro setkání předsedů členských zemí OMEP z evropského regionu. Diskutovány byly aktuální problémy v evropském i světovém OMEP. Diskuse byla zaměřena na nadcházející volby na post předsedy světového OMEP a dalších členů výkonného výboru. Prostor byl věnován i diskusi o výši členských příspěvků světovému OMEP, zástupci zemí se dosud nebyli schopni dohodnout na odpovídající výši příspěvku pro jednotlivé země, v závislosti na výši HDP. Členové podpořili snahu sjednotit současných 16 úrovní členských příspěvků na 4 v souladu se stupni stanovenými Evropskou bankou. Evropský předseda zastupující Řecko, poprosil přítomné o finanční podporu na zakoupení pomůcek pro práci s dětmi migrantů (jedná se zejména o hifi karty, náplně do kopírek, konstruktivní hry, hudební nástroje, didaktické hry, aj.). Příspěvek ve výši 100,- Eu je možno zasílat přímo na účet evropského předsedy. Účastníci se shodli v názoru, že je třeba věnovat úsilí výchově a vzdělávání dětí, tak abychom děti naučili žít v souladu s evropskými zvyky a pravidly.

Vzhledem k tomu, že příští dva roky se bude světové setkání v Evropě, vyzval evropský předseda členy k vyjádření, zda mají předsedové evropských zemí zájem organizovat ještě setkání mimo světová. Předsedkyně chorvatského  OMEP oznámila, že v rámci světového shromáždění v roce 2017 v Opatii, bude vymezen tří hodinový prostor pro regionální setkání. Stanovisko předsedkyně švýcarského OMEP bylo odmítavé, protože náklady na cestování a ubytování budou neadekvátní vzhledem k maximálně jednodennímu setkání. Evropský předseda navrhl spojit regionální setkání s některou z konferencí, které již mají některé země naplánovány (např. Polsko každoroční konferenci ke dni mateřských škol v Polsku) nebo zorganizovat evropské setkání jako webinář. Jednání nedospělo k jednoznačnému závěru. Předsedové budou vyzváni k vyjádření svých názorů po diskuzi s členskou základnou ve vlastní zemi.

Odpoledne byla slavnostně zahájena konference úvodními proslovy, kdy k přítomným promluvil např.: evropský předseda, současná předsedkyně světového OMEP, doverský biskup, děkan Pedagogické fakulty, starosta města Canterbury. Následovalo vystoupení dětského sboru a dechového orchestru a slavnostní raut, kde měli účastníci možnost sdílet svoje zkušenosti a názory o předškolním vzdělávání v Evropě.

V dalších dnech probíhala evropská konference s názvem The Place Of The Child In 21 st Century Society. Konference se zúčastnilo asi 150 účastníků. V dopoledních hodinách probíhala plenární setkání, kde vystupovali zejména přednášející a odborníci z Velké Británie, kteří prezentovali výsledky výzkumů. V odpoledních hodinách se konaly prezentace příspěvků z realizací projektů a výzkumů, lektorů z celé Evropy.

Zajímavé bylo zjištění, že i v Anglii hledají cestu, jak nejlépe s dětmi pracovat, aby měly určitou volnost, ale současně dokázaly i respektovat pravidla. „Nebýt tady pro děti, ale s dětmi“ (Doverský biskup), …vzdělávat děti pro konkrétní vývojovou etapu, ne pro etapu následující…(Prof. Peter Moos) byly zajímavé a aktuální citáty, které zde zazněly a které sklidily potlesk účastníků. Další země, stejně jako my, hledají způsob jak kvalitně a v nejlepším zájmu dítěte připravit děti na přechod do ZŠ. Velmi mne zaujala přednáška lektorky z bergenské univerzity v Norsku s názvem Outdoor Learning, kde v praktických ukázkách předvedla, jak lze jednoduchým způsobem učit děti prožitkovou metodou.

Za Českou republiku se zúčastnili evropské konference Mgr. at Mgr. Jaroslava Vatalová z MŠMT a Mgr. Karel Vaněk z firmy Zábavné učení. Oba jsou členy Českého výboru OMEP.

Příští evropské setkání se uskuteční v rámci světového shromáždění a světové konference, která se bude konat od 19.6. do 26.6.2017 v Opatii, Chorvatsko.

Setkání jsem se mohla zúčastnit díky finanční podpoře MČ Praha 2.

 

Zpracovala PhDr. Dana Moravcová, Ph.D.

—————

Zpět