OMEP Česká republika


Předsednictvo ČV OMEP 

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D - předsedkyně, projekty

V roce 2004 ukončila doktorandské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor pedagogika. Praxi učitelky mateřské školy zahájila v roce 1979. Od roku 1990 do současnosti působí jako ředitelka Mateřské školy „Čtyřlístek“, Praha 2, Římská 27.  Od roku 2004 do roku 2011 působila jako externí odborný asistent na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, kde přednášela předměty předškolní pedagogika a metodika předškolního vzdělávání. Od roku 1998 je členem Českého výboru OMEP.  V roce 2012 byla zvolena předsedkyní této organizace. Je členem poradního sboru pro předškolní vzdělávání při MŠMT ČR.  Specializuje se na využívání počítačů v mateřské škole, spolupráci s rodinou, zdravé stravování, srovnávací pedagogiku. 

rimska@ctyrlistek.biz

 

Prof. Milada Rabušicová, Ph.D – místopředseda

Absolvovala studium Pedagogiky a Českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, tamtéž získala v roce 1996 doktorát v oboru Pedagogika. V roce 2000 se habilitovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v roce 2009 byla jmenována profesorkou Andragogiky. Vysokoškolskou učitelkou je od roku 1989,  působí jako profesorka na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikovala celou řadu odborných článků v domácích i zahraničních časopisech a je autorkou a spoluautorkou několika monografií z oblasti vztahů školy a rodiny, funkční gramotnosti, předškolní pedagogiky a vzdělávání dospělých. V minulosti byla členkou či řídila několik výzkumných projektů. Nedávno ukončila práci na výzkumném projektu GA ČR Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení. Je členkou výkonného výboru a viceprezidentkou pro Evropu Světové organizace pro předškolní výchovu – OMEP.

milada@phil.muni.cz

 

Mgr. Marek Kadlec - styk se zahraničím

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, absolvoval roční stáž na univerzitě v Dortmundu. V ČR zakládal síť lokálních jazykových agentur, které se v roce 2005 transformovaly do společnosti CEET. V roce 2005 stál u zrodu Liberecké jazykové školky o.p.s. Od roku 2006 řídí britskou společnost Wattsenglish Ltd., která se specializuje na výuku angličtiny pro děti přirozenou metodou Wattsenglish. Aktivně působí v českém výboru mezinárodní organizace pro předškolní vzdělávání OMEP, kde je zodpovědný za styk se zahraničím a evropský projekt pro předškolní děti What is Europe? Je zastáncem přirozeného osvojování cizí řeči již u dětí předškolního věku.                              

marek.kadlec@wattsenglish.com

 

Jarmila Kotrbová

Vystudovala SEŠ v Dušní ul. a pracovala jako referentka v Čedoku. V roce 1974 začala pracovat jako učitelka mateřské školy a následně dostudovala nástavbové studium po maturitě -  dálkově Pedagogickou školu. Od roku 1975 pracuje na obvodě Prahy 8 jako učitelka, od roku 1989 jako ředitelka Mateřské školy na Praze 8 od roku 2001 má ještě odloučené pracoviště – speciální mateřská škola pro děti zdravotně znevýhodněné. V OMEPu je od roku 1992 a v předsednictvu od roku  1995. Od roku 2004 – 2012  byla po dvě volební období předsedkyní českého OMEPu. Aktivně pracovala v poradním sboru MŠMT pro předškolní výchovu.

j.kotrbova@volny.cz

 

Mgr. Marie Marxtová -  vedení členské základny

V roce 1982  jsem ukončila studium na  Univerzitě Karlově na  Pedagogické fakultě.  Pracovala jsem jako učitelka mateřské školy a  poté  jako ředitelka mateřské školy na Praze 2. Od roku 2012   se věnuji  předškolním vzdělávacím aktivitám jako fyzická osoba. Celoživotně jsem si doplňovala pedagogické vzdělání. V roce 2001 jsem byla vyslána MŠMT na studijní pobyt do Golda Meir Mount Carmel International Trainins center Haifa, kde jsem studovala při krátkodobém pobytu  „Science Education in Early Childhood“ V rámci programu celoživotního vzdělávání jsem studovala na Univerzitě  Karlově na Filozofické fakultě v šestisemestrálním studiu „Sociální vývoj dítěte“. Účastnila jsem se mezinárodních projektů  v rámci projektu Comenius a  projektu Grundtvig,  spolupracovala jsem s předškolními zařízeními v evropských zemích. Několik roků  jsem byla členkou  poradního sboru při MŠMT. V roce 1992 jsem se stala členkou OMEP a po  čtyřech letech jsem byla zvolena do výboru OMEP.  V roce  1999 jsem byla zvolena předsedkyní OMEP.Ve funkci předsedkyně  jsem pracovala dvě volební období  do roku 2005. Od roku 2005 pracuji ve výboru OMEP, nejprve jako místopředsedkyně. Nyní mám na starosti vedení členské základny  a informovanost členské základny.

marie.marxtova@seznam.cz

 

PaedDr. Milena Soběslavská, CSc. - člen kontrolní komise

V roce 1976 ukončila studium učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v roce 1983 ukončila doktorandské studium a obhájila kandidátskou disertační práci v oboru předškolní pedagogika ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, kde pracovala jako odborný pracovník v oddělení předškolní výchovy. V letech 1990-1999 působila jako učitelka mateřské školy. Dále pracovala na Magistrátě hl. m. Prahy v oddělení koncepce školství a dalšího vzdělávání a od roku 2007 do současnosti působí jako inspektorka pro mateřské školy Na Pražském inspektorátu. Od roku 1977 je členkou Českého výboru OMEP a v roce 2012 byla zvolena do výboru této organizace.

milena.sobeslavska@csicr.cz

 

PhDr. Zora Syslová, Ph.D - aktivace  Moravského regionu

Vystudovala bakalářské studium v oboru Školský management, magisterské studium oboru Předškolní pedagogika a doktorské studium v oboru Pedagogika. Všechna studia absolvovala na PdF UK v Praze. Pracovala dlouhé roky jako učitelka a ředitelka mateřské školy, od roku 2008 působí na PdF MU v Brně jako vysokoškolská učitelka. Je členkou několika asociací, např. Asociace předškolní výchovy, Asociace profese učitelství, CZESHA, členkou Českého výboru OMEP. Ve všech organizacích působí jako člen užšího vedení. Dále je spoluautorkou a členkou expertního týmu při SZÚ Praha Programu podpory zdraví v mateřské škole a je lektorkou řady programů určených předškolním pedagogům. Je autorkou řady metodických materiálů a publikací.

zora13@seznam.cz

 

Mgr. Jana Vaníčková – pokladní

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, obor předškolní pedagogika. Ve školství pracuje od roku 1979 a  ředitelkou mateřské školy je od roku 1990. Do OMEP vstoupila v roce 1996 a od roku 2007 pracuje v předsednictvu ČV OMEP jako pokladní. Aktivně se zapojuje do mezinárodních grantových akcí. V současné době ředitelkou 10ti třídní mateřské školy v Praze 4- Chodov.

ja.van@seznam.cz

 

Mgr. Jaromíra Pavlíčková – revizní komise         

Praxi učitelky mateřské školy vykonává od roku 1979. V letech 1995 - 1997 jako ředitelka na Praze 2, v Mateřské škole Vozová a od roku 1998 do současnosti jako ředitelka na Praze 1 v Mateřské škole Revoluční. V roce 2005 ukončila magisterské studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor předškolní pedagogika. Členkou OMEP je od roku 1997,  od roku 1998  v Českém výboru OMEP jako členka revizní komise.                       

info@msrevolucni.cz

 

Mgr. Jana Prekopová - člen kontrolní komise

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, odbor pedagogika v specializaci předškolní pedagogika. V roku 2004 absolvovala 1. kvalifikační zkoušku. Jako učitelka mateřské školy pracovala od  roku 1983, jako ředitelka pracovala v letech 1997-1999, 2004-2005 a od roku 2005 do 2014 pracovala jako referent pro metodické a odborné řízení mateřských škol na Školském úřadě Města Banská Bystrica. Zároveň od roku 2009 do 2014 pracovala externě jako lektor a člen zkušebních komisí kontinuálního vzdělávání Metodicko-pedagogického centra. Od roku 2014 pracuje opět jako ředitelka mateřské školy. Členkou OMEP je od roku 1997, od roku 1998 do 2014 byla v předsednictvu SV OMEP, z toho 2 volební období v revizní komisi a v posledním volebním období jako místopředsedkyně. Na svém kontě má organizaci několika úspěšných odborných konferencí, je autorkou odborné publikace.

 

PaedDr. Jaroslava Břízová

O roku 1991 pracuje v České školní inspekci. Na Pedagogické fakultě UK Praha vystudovala  obory učitelství pro mateřské školy a školský management, na Univerzitě Hradec Králové obor německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ.Do Českého výboru OMEP vstoupila v roce 1999, od roku 2001 je členem jeho předsednictva. V letech 2006 - 2008 byla zapojena do mezinárodního projektu "Partnerství rodičů a učitelů při přechodu dětí do školy".